30 sep. 2010

Sunrise...Vision of Sunris


Misty dawn, lilac sky,
Weary spirits look up high.
Early morn, brand new day,
Rising sunlight brightens our way.

Misty dawn, lilac sky,
Each day your beauty maginified.
All the world is in its prime,
Each horizon yields a new springtime.

Misty dawn, lilac sky,
Puffy white clouds float on by.
Across the heavens eagles soar,
While far below the oceans roar.

Misty dawn, lilac sky,
All the earth must comply.
Amber light, coming sunshine,
Time to sing praises to the Divine.


By: Gil Saenz
Foto: © FotoAnna


29 sep. 2010

Gewone wegslak – Red slug - Arion rufusParende Grote Wegslakken


Wat bij zoogdieren als afwijkend wordt beschouwd en hermafrodiet wordt genoemd is
bij slakken juist de gangbare norm wat betreft de voortplanting. De slak heeft zowel
mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. Bij veel soorten is de paring wederzijds,
beide dieren worden bevrucht. Na de paring worden de eitjes afgezet meestal in de
bodem of verstopt onder bladeren of stenen, zo ongeveer 500 stuks. De eitjes zijn wit
doorschijnend en na drie weken later komen ze uit. De ontwikkeling tot een volwassen
slak duurt ongeveer twee maanden. De paring geschiedt meestal
in het voor- en najaar.Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna28 sep. 2010

Edelhert - Red Deer - Cervus elaphusHet Edelhert


Het edelhert is het meest imposante dier dat in de Nederlandse wildbaan voorkomt. Het
mannelijke dier, het hert, bereikt bij een schouderhoogte van 1,2-1,4 meter een gewicht
van zo 100-150 kg. Het vrouwelijke dier, de hinde, is kleiner en ranker gebouwd en weegt
50-70 kg. Het kalf weegt in augustus plm. 20 kg, in oktober plm. 30 kg en in december
plm. 40 kg. Deze gewichten hebben betrekking op ontweide dieren (wild ontdaan van
ingewanden en verdere organen in borst- en buikholte).


De kleur van de dos (vacht) is 's zomers warmbruin, met variaties van donkerbruin tot
leemkleurig, en 's winters grijsbruin. Hals en gezicht vertonen vaak veel grijs. Het hert draagt
in de bronsttijd (paartijd) en ook daarna in herfst en winter een kraag van langer haar rond
de drager (hals); de zgn. bronstmanen. De korte staart (12-15 cm) wordt omgeven door een
hartvormige vuilgele vlek: de spiegel. Het kalf draagt een gevlekte dos.


Het edelhert bereikt in het wild een leeftijd van 16-20 jaar. Met 12-14 jaar staat het op het
toppunt van zijn ontwikkeling. In gevangenschap wordt roodwild soms ouder dan 20, zelden
echter ouder dan 30 jaar.


Men verdeelt het roodwild in herten en kaalwild (hinden en kalveren). Een vrouwelijk stuk
in haar tweede levensjaar wordt smaldier genoemd, terwijl een hert van dezelfde leeftijd als
smalspitser wordt aangesproken. Een kudde edelwild noemt men een roedel roodwild.
(Groep damwild: roedel; groep mouflons: roedel; groep zwartwild: rotte;
groep reewild: sprong.)


Het volwassen hert draagt een groot, vertakt gewei, dat elk jaar opnieuw wordt opgezet,
en dat hem tot wapen dient in de bronsttijd.


Wij waren niet de enige bezoekers voor het burlen
hier in het Nationaal Park De Hoge Veluwe… ;-))
Bron: De jacht in Nederland door J Antonisse
Foto's: © FotoAnna25 sep. 2010

Muskusrat - Muskrat - Ondatra zibethicusMuskusrat

De muskusrat of bisamrat is een knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen.
Het dier wordt op de menukaart ook wel als waterkonijn aangeduid. De muskus-
rat is de enige nog levende soort uit het geslacht Ondatra. Hij komt oorspronkelijk
enkel in Noord-Amerika voor, maar leeft tegenwoordig als exoot in Europa en
Noord-Azië. De muskusrat wordt ook gefokt in de bontindustrie. Het bont
komt onder de naam bisam op de markt.


De muskusrat leeft langs zoetwater, zowel stilstaand als stromend water (bijv.
rivieren, meren), met begroeide oevers. In de oever graaft hij een gang,
waarvan de ingang meestal onder het wateroppervlak ligt. Een tweede gang
dient als ventilatieschacht. 's Winters legt hij een burcht aan van gras en riet,
die minstens twee kamers en een opslagkamer heeft. Deze burcht ligt op een
kalm, in het binnenland gelegen water, en bestaat uit een platform met een
koepelvormig dak.
De voortplantingstijd duurt van maart tot november. In het voorjaar trekken
jonge mannetjes eropuit om een vrouwtje te zoeken. Een paartje vestigt zich
in een nieuw hol bij ondiep water. Nadat de jongen zijn geboren, trekt het
mannetje in een aparte kamer. Enkel het vrouwtje zorgt voor de jongen. In
het najaar zoeken ze een plek om te overwinteren bij dieper water.


Een vrouwtje kan tussen april en november elke 28 dagen een nest werpen,
maar meestal heeft een vrouwtje één tot drie worpen per jaar. Na een draagtijd
van 25 tot 30 dagen worden één tot elf jongen geboren (gemiddeld vijf tot
zeven). Na 21 tot 28 dagen worden de jongen gezoogd.
Jongen verspreiden zich zelden ver weg van het ouderlijke woongebied. Een
burcht wordt meestal zo'n acht meter van het ouderlijk nest aangelegd. Een
jonge moer is na 6 maanden geslachtsrijp (kan dus in het jaar van geboorte
al haar eerste jongen werpen) en een jonge ram na 12 maanden.De muskus-
rat wordt maximaal tien jaar oud in gevangenschap, in het wild ongeveer drie
jaar oud. Veel jongen (tussen de tachtig en negentig procent) redden de
eerste winter niet.


Omdat het dier de gewoonte heeft om gangen en holen te graven in dijken vormt
de muskusrat in Nederland een bedreiging voor de veiligheid. Dieren breken hun
benen en dijken zakken in. Daarom wordt in Nederland veel moeite gestoken in
het vangen en verdelgen van deze dieren. Waar natuurlijke vijanden ontbreken,
kan de muskusrat zich snel in aantal vermeerderen, mede door de snelle
voortplanting. In Nederland worden de dieren vaak in veen-weidegebieden
aangetroffen, omdat de bodem zich hier goed leent voor het graven van gangen.
In de veen- en waterrijke gebieden van Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel
komen verhoudingsgewijs veel muskusratten voor. Ten dele wordt dit
veroorzaakt doordat er in het aangrenzende Duitsland niets wordt
gedaan aan de bestrijding.


Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna23 sep. 2010

Luchtballonnen - BalloonsBalloons


They rise up in a loud whisper
To greet the sky
And everyone looks
Who is is passing by.

The riders have smiles
And anticipation on their faces
Their baskets lifting high
Showing them lots of places.

They go drifting right along
Catching your eye
And those bright colors
How they dress up the sky.

They float about freely
With gentleness and case
Up and down they move
Catching the breeze.

It's a peaceful sight
To look up and see
Those big colorful balloons
Especially for me.


By: Candy Roe
Foto: © FotoAnna


21 sep. 2010

Snuitkeverwants - Arma custosSnuitkeverwants


Tijdens mijn rondje tuin kwam ik deze Snuitkeverwants tegen die heerlijk aan
het lunchen was en tot mijn verbazing had hij een jonge groene stinkwants
op zijn bord liggen. Nu wist ik wel dat Snuitkeverwantsen roofzuchtig zijn maar
dat ze ook jonge soortgenoten op hun menu hebben staan, dat wist ik niet.


Snuitkeverwantsen leven uitsluiten van insecten. Ze jagen voornamelijk op
kleine kevertjes. Ze prikken met hun lange zuigsnuit in het zachte gedeelte
van het kevertje en zuigen hem dan zo helemaal leeg, wat je hier goed
op de foto kan zien.Foto's: © FotoAnna16 sep. 2010

Brandgans - Barnacle goose - Branta leucopsisWild Geese


You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
for a hundred miles through the desert repenting.
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.
Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.
Meanwhile the world goes on.
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain
are moving across the landscapes,
over the prairies and the deep trees,
the mountains and the rivers.
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,
are heading home again.
Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese, harsh and exciting —
over and over announcing your place
in the family of things.


By: Mary Oliver
Foto: © FotoAnna


14 sep. 2010

Houtpantserjuffer - Western Spread Wing - Lestes viridisHoutpantserjuffer


De houtpantserjuffer (Lestes viridis of Chalcolestes viridis) is een libellensoort:
een grote Europese pantserjuffer, algemeen in België en Nederland. De soort
komt voor aan stilstaande en langzaam stromende wateren. De naam slaat op
de de eiafzet in de bast van overhangende bomen. Andere pantserjuffers
leggen de eieren meestal in biezen of zegge.


De volwassen houtpantserjuffer is in verhouding een grote pantserjuffer,
tot 4,7 cm lichaamslengte. Het achterlijf is langer en breder dan bij de andere
pantserjuffers. Het lichaam is metaalgroen. Het pterostigma is zo lang als twee
onderliggende cellen en wit tot lichtbruin. De mannetjes hebben in tegenstelling
tot andere pantserjuffers nooit een blauwe verkleuring (berijping) op de achter-
lijfsegmenten. De bovenste achterlijfaanhangsels van de mannetjes zijn lang en
tangvormig, de onderste kort. De aanhangsels zijn bleek van kleur. De vrouwtjes
hebben een relatief kleine legboor die niet voorbij het laatste achterlijfsegment
uitsteekt en die een duidelijk gezaagde onderzijde heeft.


Als uitzondering op de regel bij pantserjuffers zet de houtpantserjuffer zijn
eieren af in de schors van bomen en struiken langs de oever. De legboor van
het vrouwtje is voorzien van een zaagrand, waarmee zij door het hout heen
kan boren. De dieren vormen een tandem voor de paring en de eileg. Uit het
eitje komt een prolarve, een tussenstadium tussen ei en echte larve, die op
het droge kan overleven. De prolarve laat zich uit de boom of struik in het
water vallen, waar de larvehuid onmiddellijk openscheurt en de larve tevoor-
schijn komt. Ook als de prolarve niet meteen in het water terechtkomt, kan
ze enige uren overleven en zich al kruipend naar het water bewegen.


Bron:
Foto's: © FotoAnna12 sep. 2010

Rode rivierkreeft - Red swamp crawfish - Procambarus clarkii
Bezoekje van een Rode Rivierkreeft
aan onze tuin


Photobucket

De rode rivierkreeft is een zoetwaterkreeft, die oorspronkelijk voorkomt in zuidoost Amerika en Mexico.
Als exoot komt de kreeft voor in Europa, Afrika en het oosten van Azie. De verspreiding van de rode
rivierkreeft in Nederland is tot op heden beperkt tot Noord- en Zuidholland. Met de invoer van rode
en andere Noord-Amerikaanse rivierkreeften is kreeftenpest in Europa ingevoerd. De inheemse soort
kreeft, de Europese rivierkreeft is hier niet tegen bestand en is daarom in grote delen van Europa
uitgestorven. Mede hierdoor heeft de rode rivierkreeft zich snel kunnen uitbreiden.


De rode rivierkreeft verspreidt zich ook door afstanden over land af te leggen, dit in tegenstelling
tot de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. Dit kan voor flinke ecologische effecten zorgen, omdat zo
ook geïsoleerde poelen bereikt kunnen worden. De kreeften kunnen dan flinke schade aanrichten aan
de vegetatie en de opgroeiende amfibieën in deze poelen.
De rivierkreeft is een alleseter. Hij scharrelt over de bodem op zoek naar waterslakken, mossels,
waterinsekten en ook kleine visjes, als hij ze met zijn scharen te pakken kan krijgen. Aas wordt
evenmin geschuwd. Ook waterplanten vormen een onderdeel van zijn gevarieerde menu. Zelf heeft
de kreeft ook vele vijanden. Grote palingen en baarzen lusten wel een rivierkreeftje. En dichter bij
het wateroppervlak moet hij flink oppassen voor reigers. Het is de rivierkreeft ook niet ongewoon
om zijn soortgenoten op te eten.


De volwassen exemplaren zijn ook niet veilig voor elkaar als ze hun oude pantser hebben afgestoten. Dan
is de kreeft bijzonder kwetsbaar en wordt dan boterkreeft genoemd. Het duurt dan ongeveer 8 dagen tot-
dat het nieuwe pantser weer hard genoeg is om hem te beschermen. In hun eerste levensjaar wisselen ze
wel 8 keer van pantser. Pas als ze 4 jaar en geslachtsrijp zijn wisselen ze nog maar 1 keer per jaar
van pantser.


Bron: Vroege Vogels
Foto's: © FotoAnna

9 sep. 2010

Het Beijersche - KrimpenerwaardClouds


White sheep… white sheep…
On a blue hill
When the wind stops
You all stand still
When the wind blows
You walk away slow
White sheep… white sheep…
Where do you go?


By: Christina Rossetti
Foto: © FotoAnna


8 sep. 2010

Groene vleesvlieg - Common green bottle fly - Lucilia caesarIedere stap is vrede

Photobucket

Iedere stap is vrede.
De stralende rode zon is mijn hart.
Elke bloem beantwoordt mijn glimlach.
Hoe groen en fris is al wat groeit.
Hoe verkoelend de wind.
Elke stap, gezet in vrede,
verandert de weg-zonder-einde
in een blijmoedig pad.


Tekst: Thich Nhat Hanh
Foto's: © FotoAnna


6 sep. 2010

Herfstspin - Autumn spider - Meta segmentataDe Herfstspin


Het is september dus tijd voor spinnen, je komt ze werkelijk overal tegen...
Dit is de herfstspin, een spin met verhoudingsgewijs lange poten.
Het mannetje heeft een iets gerekt slanker lijf waar je aan kan zien
dat het een spin uit de familie trekspinnen is,
terwijl het vrouwtje een groter en een dikker lijf heeft.
Zij is nogal variabel, zowel qua kleur als tekening.


Om de soort te herkennen let men goed op het volgende:

a. de tekening,
b. de sterk behaarde poten,
c. het derde potenpaar is duidelijk korter dan de anderen.
d. het web heeft een gat in het centrum,
waardoor het lijkt dat het nog niet af is.


© FotoAnna4 sep. 2010

Groene stinkwants - Green shield bug - Palomena prasinaSamen staan we sterk


Samen staan we sterk
De wereld is zo groot
De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe
Hoe koud het jou ook laat
Samen ben je meer
Je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe

Samen staan we sterk
Ik heb het nooit geloofd
Hield alles op een afstand
En woonde in mijn hoofd
Tot ik werd overvallen
Door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen
Maar ik kon het niet alleen

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk


Songtekst: Stef Bos
Foto's: © FotoAnna2 sep. 2010

Sunrise in the 'Krimpenerwaard'Good Morning


Good morning, as you rise and shine
Another day in life is here
The hour has come to redefine
Your journey ‘cross the wild frontier
Beneath a sky, in cobalt hue
You’ll stroll along your merry route
While I hope all the best for you
As you continue your pursuit. 

Good morning, as the moonlight fades
And you begin your daily chores
The dawn is bright; open the shades
Then, dream until each wish is yours
Throughout the day, you’ll move in stride
As I hold your heart in each prayer
Every time that you look outside
You’ll know that I am waiting there. 

Good morning, as you greet the world
Once more, your life begins anew
A fresh beginning has unfurled
And brought your goals within your view
While you seek to embrace your dreams
I’ll wish you well, ‘til day is done
I’ll keep you safe, beneath my beams
Have a great day! Regards, the sun.


By: Jill Eisnaugle
Photo: © FotoAnna